Download Hasyiyah Bajuri Kifayatul Awam


Silahkan download Hasyiyah Bajuri ala Kifayatil Awam fi ilmi kalam, Salah satu syarah kitab kifayatul awam berisi tentang ketauhidan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah. klik di sini

Tidak ada komentar:

Semoga bermanfa'at di dunia dan akhirat. Amin